Make your own free website on Tripod.com
ประวัติกรุงธนบุรี

เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายพังพินาศ ผู้คนได้ถูงกวาดต้อนไปเมืองพม่าเป็นจำนวนมาก อณาจักรอยุธยาแตกแยก

เป็นก๊กเป็นเหล่า พระยาตากได้ยกกองเรือ100ลำ จากเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยไพร่พลประมาณ 5000 คน

เข้ามาทางปากแม่นำ้เจ้าพระยา และตีได้เมืองธนบุรี จับตัวนายทองอินคนไทยที่ไปเข้ากับพม่าประหารชีวิต

แล้วเข้าโจมตีกองกำลังของพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น ฆ่าสุกี้ ซึ่งพม่าแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมกรุงศรีอยุธยา

ตายในที่รบ เมื่อ พ.ศ.2310 หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเพียง 7 เดือน ไทยก็สามารถกอบกู้เอกราชกับคืนมาได้

เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายเสียหายมาก พระยาตากจึงสถาัปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ และทำพิธี

ปราบดาภิเษกขึ้นครองกรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2310สมเด็จพระเจ้าตากสิน นับเป็นกษัตริย์

พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี

มหาราชไทยในสมัยนี้

-สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กษัตริย์ในสมัยนี้