Make your own free website on Tripod.com
 

*****ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย 1 ***
จังหวัดที่อยู่เหนือสุด (เชียงราย)

จังหวัดที่อยู่ใต้สุด (จังหวัดนราธิวาส)

จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด (จังหวัดเชียงใหม่)

จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยสุด (จังหวัดสมุทรสงคราม)

จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตจังหวัดอื่น ๆ มากที่สุด (จังหวัดตาก ติดต่อกับ 9 จังหวัด)

จังหวัดภาคใต้ที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล (จังหวัดยะลา และจังหวัดพัทลุง)

ยอดเขาที่สูงที่สุด (ยอดดอยอินทนนท์ สูง 2,580 เมตรจากระดับน้ำทะเล)

เทือกเขาที่ยาวที่สุด (เทือกเขาถนนธงชัย)

เทือกเขาที่ใหญ่ที่สุด (เทือกเขานครศรีธรรมราช)

ภูเขาสำคัญทางภาคเหนือ (มี 5 เทือกเขาสำคัญคือ แดนลาว เพชรบูรณ์ ตะนาวศรี ผีปันน้ำ ขุนตาล)

เกาะที่ใหญ่ที่สุดของไทย (เกาะภูเก็ต กว้าง 20 กม. ยาว 45 กม.)

เกาะภูเก็ตเดิมชื่อ (เกาะถลาง)

เกาะที่เป็นท่าเรือสำคัญของไทย (เกาะสีชัง)

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด (ทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ 15 ตร. กม.)

หนองน้ำที่ใหญ่ที่สุด (หนองหาร จ.สกลนคร)

แม่น้ำที่ยาวที่สุด (แม่น้ำชี)

แม่น้ำที่สั้นที่สุดของไทย (แม่น้ำอู่ตะเภา)

แม่น้ำที่เป็นสายเลือดของไทย (แม่น้ำเจ้าพระยา)

แม่น้ำท่าจีนแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใด (แยกที่ จ.ชัยนาท และไหลลงสู่อ่าวไทยที่ จ.สมุทรสาคร)

แม่น้ำท่าจีนมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า (แม่น้ำนครไชยศรี)

แม่น้ำแควน้อยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า (แม่น้ำไทรโยค)

ภูเขาหลวงพระบาง กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศใด (ลาว)

ภูเขาดงสันกาลาคีรีกั้นเขตแดนไทยกับประเทศใด (มาเลเซีย)

คลองที่ยาวที่สุด (คลองแสนแสบ ยาว 65 กม.)

แหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ใหญ่ที่สุด (บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์)

น้ำตกที่สูงที่สุด (น้ำตกสิริภูมิ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)

ถนนสายแรกในประเทศไทย (ถนนเจริญกรุง สร้างในรัชกาลที่ 5)

ถนนสายที่ยาวที่สุด (ถนนเพชรเกษม จาก กทม. ถึง นราธิวาส ยาว 1,473 กม.)

ทางรถไฟสายแรก (สายกรุงเทพฯ - ปากน้ำ)

ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุด (สายใต้ ยาว1,114 กม.)

อุโมงค์ที่ยาวที่สุด (อุโมงค์ขุนตาล หรือถ้ำขุนตาล จ.ลำปาง)

สะพานที่ยาวที่สุด (สะพานติณสูลานนท์ จ.สงขลา เป็นสะพานที่ข้ามจากบ้านเขาเขียวไปเกาะยอ และจาก
เกาะยอไปบ้านน้ำกระจาย ยาว 2,640 เมตร)

เขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด (เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี)

เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุด (เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์)

เขื่อนทดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในไทย (เขื่อนเจ้าพระยา)

อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย (เกาะตะรุเตา)

อุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่มากที่สุด (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)

อุทยานแห่งชาติที่ได้รับสมญานามว่ามรดกแห่งอีสาน (ภูหลวง)

วนอุทยานแห่งชาติที่อยู่สูงที่สุด (ภูกระดึง จังหวัดเลย)

ตึกที่สูงที่สุดของไทย (ตึกใบหยกเทาเวอร์)

ส่วนที่แคบที่สุดของไทย (บริเวณคอคอดกระ จ.ประจวบคีรีขันธ์)

จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด (จังหวัดระนอง)

แร่ที่พบมากทางภาคใต้ (ดีบุก วุลแฟรม เหล็ก น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ)

แร่ที่พบมากทางภาคเหนือ (วุลแฟรม ดีบุก เหล็ก ยิปซัม ฟลูออไรด์)

แร่ที่พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยูเรเนียม เหล็ก เกลือหิน ฟอสเฟต)

แร่ที่พบมากทางภาคตะวันออก (รัตนชาติ แมงกานีส)

แร่ที่พบมากทางภาคตะวันตก (วุลแฟรม สังกะสี ตะกั่ว แบไรต์)

จังหวัดที่ปลูกชามากที่สุด (จ.เชียงราย , จ.เชียงใหม่)

จังหวัดที่ปลูกอ้อยมากที่สุด (จังหวัดกาญจนบุรี)

จังหวัดที่ผลิตเกลือได้มากที่สุด (จังหวัดสมุทรสาคร)

จังหวัดที่ปลูกพริกไทยมากที่สุด (จังหวัดจันทบุรี)

มะพร้าวมีมากที่สุดที่ (เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี)

ส้มโอลือชื่อของไทยปลูกที่ (อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)

ฝ้ายปลูกมากที่สุดที่ (ภาคเหนือ)

ปอปลูกมากที่สุดที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ยาสูบปลูกมากที่สุดที่ (ภาคเหนือ)

ดีบุกขุดได้มากที่สุดที่ (จังหวัดภูเก็ต)

จังหวัดที่ปลูกเงาะมากที่สุด (จังหวัดจันทบุรี)

จังหวัดที่ปลูกยางพารามากที่สุด (จังหวัดนราธิวาส)

เงาะโรงเรียนที่มีชื่อปลูกที่ (จังหวัดสุราษฎ์ธานี)

หวายของไทยมีมากที่สุดที่ (จังหวัดชุมพร)

จังหวัดที่มีแร่วุลแฟรมมากที่สุด (จังหวัดกาญจนบุรี)

จังหวัดที่มีการเลี้ยงหอยมุกมากที่สุด (จังหว้ดภูเก็ต)

นกนางแอ่นมีมากที่สุดที่ (จังหวัดชุมพร)

หินอ่อนในประเทศไทยมีมากที่ (จังหวัดสระบุรี)

ภาคใดของไทยที่มีการเลี้ยงไหมมากที่สุด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ถ่านหินมีมากที่ (จังหวัดลำปาง และจังหวัดกระบี่)

ส้มเขียวหวานที่นิยมกันว่ามีรสชาติดีอยู่ที่ (อ.บางมด กรุงเทพมหานคร)

ทองคำมีมากที่ (อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ,อ.โต๊ะโม๊ะ จ.ยะลา และ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)

ปลาที่ชาวประมงจับได้มากที่สุด (ปลาทู)

ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของไทย (ปลาบึก)

เจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุด (พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม)

พระปรางค์ที่สูงที่สุด (พระปรางค์ที่วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง ธนบุรี))

พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุด (พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ประดิษฐานที่วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.
(หนัก 5 ตัน))

พระพุทธไสยาสน์ที่ยาวที่สุด (พระพุทธไสยาสน์ที่วัดพระนอน จ.สิงห์บุรี)

พระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุด (พระพุทธรูปยืนที่วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กทม.)

พระนอนที่ยาวที่สุด (พระนอนที่วัดขุนอินทรประมูล จ.อ่างทอง)

พระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุด (พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี)

วัดที่มีระฆังใบใหญ่ที่สุด (วัดกัลยาณ์ กทม.)

วัดที่ไม่มีพระจำพรรษาเลย (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)

วัดไทยที่สร้างเลียนแบบวัดฝรั่ง (วัดนิเวศน์ธรรม บางประอิน จ.อยุธยา)

กระทรวงต่าง ๆ มีขึ้นในรัชกาลใด (รัชกาลที่ 5)

สภากาชาดตั้งขึ้นเมื่อ (ในรัชกาลที่ 6 เดิมชื่อ สภาอุณาโลมแดง)

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อ (พ.ศ. 2475
ในรัชกาลที่ 7)

ประเทศไทยเริ่มใช้ธงไตรรงค์เมื่อใด (พ.ศ. 2460 ในรัชกาลที่ 6)

ประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศสยาม มาเป็นประเทศไทยเมื่อ (วันที่ 11 พฤกษภาคม พ.ศ. 2492)

ประเทศไทยเลิกใช้เงินพดด้วงแล้วเริ่มใช้เหรียญกษาปณ์เมื่อใด (รัชกาลที่ 4)

คนไทยเริ่มใช้นามสกุลเมื่อใด (รัชกาลที่ 6)

การประปาเริ่มมีขึ้นในสมัยใด (รัชกาลที่ 5)

ประเทศไทยเริ่มใช้แสตมป์ครั้งแรกเมื่อใด (พ.ศ. 2426)

เครื่องหมายประจำชาติไทย (ตราครุฑ)

ผู้เปลี่ยนชื่อ ทุ่งพระเมรุ เป็น ท้องสนามหลวง คือ (รัชกาลที่ 5)

คิงส์มงกุฎ หมายถึง (รัชกาลที่ 4)

กรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเมื่อใด (ปี พ.ศ.2325 สมัยรัชกาลที่ 1)

หัวหน้าขบวนการเสรีไทยนอกประเทศระหว่างสงครมโลกครั้งที่ 2 คือ (ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช)

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สร้างขึ้นเพื่อ (เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวันที่ทหารและพลเรือนเสียชีวิตในสงครามอินโดจีน
ปี พ.ศ.2484)

วงเวียน 22 กรกฎาคม สร้างขึ้นเพื่อ (เป็นอนุสรณ์เนื่องในวันที่ประเทศไทยประกาศสงครามเข้าร่วมกับ
พันธมิตร รบกับเยอรมันในสงครามโลกครั่งที่ 1)

นพรัตน์หรือ แก้วเก้าประการประกอบด้วย (เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์

--------------------------------------------------------------------------------------